Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ster Hygiëne B.V.

Versie november 2021

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer.

Artikel 3: Diensten van de ondernemer.

Artikel 4: Toepasselijkheid.

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

Artikel 6: Prijzen.

Artikel 7: Levering/ levertijd.

Artikel 8: Overmacht.

Artikel 9: Eigendomsovergang.

Artikel 10: Opzegging/ beëindiging overeenkomst.

Artikel 11: Risico overgang.

Artikel 12: Reclame.

Artikel 13: Garantie en aansprakelijkheid.

Artikel 14: Doorverkoop.

Artikel 15: Retourzendingen.

Artikel 16: Betalingen.

Artikel 17: Incassokosten.

Artikel 18: Overdraagbaarheid.

Artikel 19: Toepassing recht en geschillen.

Artikel 1: Definities

 1. Ster Hygiëne

De ondernemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Verder te noemen: STER.

 1. Afnemer

Is in deze algemene voorwaarden verstaan, ieder zowel natuurlijk- als rechtspersoon die met STER een overeenkomst heeft gesloten, of af wenst te sluiten te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s) (waaronder ook winkelpersoneel wordt verstaan), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).

 1. BW

Burgerlijk Wetboek.

 1. Overeenkomst

Aanbod en aanvaarding tussen de STER en afnemer.

 1. Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door STER georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 1. Herroepingsrecht

De mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

 1. Rembours

Onder de voorwaarde dat de goederen bij ontvangst dadelijk betaald worden.

 1. Aangetekend schrijven

Schrijven in de vorm van een aangetekende brief en/ of e-mail met leesbevestiging.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:                                                          Ster Hygiëne B.V.

Vestigingsadres:                                                                De Regge 26 – 28, 8253 PG Dronten

E-mailadres:                                                                       info@sterhygiene.nl

Telefoonnummer:                                                             0321-313004

KvK-nummer:                                                                    39086405 0000

BTW-nummer:                                                                   NL814175478B01

Artikel 3: Diensten van de ondernemer

Produceren van reinigings- en onderhouds- producten, desinfectiemiddelen. Groothandel in textiel- en borstelwerk, professionele schrob- en zuigmachines, sport-, papier- en textiel- artikelen.

Artikel 4: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met de afnemer zijn overeengekomen.
 3. Verwijzen door afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden, waar ook vermeld, worden niet aanvaard.
 4. Zodra afnemer een maal zaken met STER heeft gedaan en derhalve in kennis is gesteld van deze voorwaarden, worden alle nadien overeengekomen leveranties geacht onder deze voorwaarden te hebben plaatsgevonden, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 5. Indien STER bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met afnemer heeft gemaakt, kan afnemer bij latere overeenkomsten zich daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van STER , hetzij in de vorm van prijslijsten, tenzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers van STER, zijn vrijblijvend, tenzij deze is ondertekend.
 2. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat STER een opdracht/ bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat STER geheel of gedeeltelijk aan een levering voldoet.
 3. Bij een levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste deellevering plaatsvindt.
 4. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/ of wijzigingen in de overeenkomst door/ namens STER (personeel) aan afnemer gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door STER bevestigd worden, dan wel doordat BTT geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering geeft.
 5. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat afnemer, uitsluitend ter beoordeling van STER, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 6. STER is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te leveren, van afnemer zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen kan worden voldaan.
 7. STER is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de versterkte bestelling bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan afnemer zullen worden doorberekend conform de versterkte prijsopgaven. Zo mogelijk en/ of zo nodig zal STER hierover met afnemer overleg plegen.

Artikel 6: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn excl. BTW en af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Niet bij de prijs inbegrepen:
 • Speciale invoerrechten en/ of verzendkosten;
 • Speciale verpakkingsmaterialen en/ of emballage.
 1. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijs, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, hulp materialen, onderdelen, vervoerkosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is STER gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen.
 2. Het in lid 3 bepaalde geldt eveneens indien de kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 3. Indien de kostprijsverhoging conform lid 3 echter meer bedragen dan 20%, is afnemer bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop de afnemer kennis heeft kunnen nemen, te annuleren door een aangetekende brief aan STER te zenden.
 4. STER is te alle tijde bevoegd om 10% meer of minder dan besteld te mogen uitleveren en factureren.

Artikel 7: Levering/ levertijd

 1. Opgave van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden STER derhalve niet.
 2. STER is bevoegd onder rembours te leveren.
 3. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft afnemer geen recht tot vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot geheel of gedeeltelijk opschorten van de overeenkomst van enige verplichting van afnemer uit de overeenkomst.
 4. Indien STER daartoe schriftelijk wordt aangemaand, is zij gehouden afnemer binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze te verklaren.
 5. STER is nimmer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enig levering voor zover zij deze niet na aanmaning als hierboven bedoelt, uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.
 6. Aan de leveringsplicht van STER zal zijn voldaan door de producten een maal aan afnemer aan te bieden. Het ontvangstbewijs ondertekend door afnemer of de persoon die deze partij vertegenwoordigt, sterkt tot volledig bewijs van levering.
 7. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van afnemer. Tevens maakt STER als dan aanspraak op het gestelde in artikel 10.3.

Artikel 8: Overmacht

In geval van overmacht, waaronder mede wordt verstaan staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog-mobilisatie, in- of uitvoerbelemmeringen te verlengen hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. (voormalig punt 4.4)

Indien de belemmering niet langer dan een maand duurt, is STER niet bevoegd te annuleren. Indien de belemmering langer dan een maand duurt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te annuleren, mits deze per aangetekend schrijven geschiedt en door STER voor de aflevering van het bestelde wordt ontvangen. (voormalig punt 4.6)

Artikel 9: Eigendomsovergang

 1. STER behoudt tot op moment dat afnemer aan alle (betalings-) verplichtingen heeft voldaan, het eigendom van het geleverde.
 2. Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derde(n) af te staan, totdat afnemer aan zijn (betalings-) verplichtingen jegens STER heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft afnemer het geleverde in bruikleen.
 3. Wanneer afnemer enige verplichting jegens STER uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 10.1 voordoet, is STER zonder enige ingebrekestelling dan wel rechtelijk tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. Afnemer verleent onherroepelijke machtiging STER daartoe toegang te verstrekken tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt.
 4. Ingeval STER het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1.
 5. Afnemer is verplicht STER terstond schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op hetgeen door STER is geleverd, voor zover dit (nog) niet zijn eigendom is, als mede wanneer zich enige omstandigheid als bedoeld in artikel 10.1 zich voordoet. Mocht later blijken, dat afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijke opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het aan STER verschuldigde bedrag, excl. BTW met een minimum van € 250,-.

Artikel 10: Opzegging/ beëindiging overeenkomst

 1. STER behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met afnemer onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien afnemer:
 • In staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, c.q. onder bewind/ curatele wordt gesteld of tot liquidatie overgaat;
 • Facturen niet (tijdig) betaalt, dan wel anderszins enige verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
 1. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is STER daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/ of van rente.
 2. De post “winstderving” zal behoudens tegenbewijs , door STER, tenminste 15% van de overeengekomen prijs bedragen, de post “gederfde rente” zal de hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente hebben.

Artikel 11: Risico overgang

Alle risico van transport van te leveren of geleverde goederen berust bij afnemer, zowel wat de directe als de indirecte schade betreft.

Artikel 12: Reclame

 1. Reclames/ klachten over het geleverde dienen binnen acht dagen na ontvangst door afnemer door middel van een aangetekend schrijven bij STER te zijn ingediend.
 2. Klachten over facturen dienen binnen vijf dagen na verzenddatum schriftelijk middels aangetekend schrijven door STER te zijn ontvangen.
 3. Het indienen van reclames/ klachten, ontslaat afnemer nimmer van diens betalingsverplichtingen, het bepaalde in artikel 16 blijft onverkort gehandhaafd.
 4. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.
 5. Afnemer is niet gerechtigd producten waarover deze reclameert, zonder toestemming van STER terug te zenden.

Artikel 13: Garantie en aansprakelijkheid

 1. De garantie op het geleverde is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garantie die STER nader met afnemer overeenkomt.
 2. Wegens breukschade wordt nimmer garantie verleend.
 3. Behoudens de uit lid 1 eventueel voortvloeiende garantieverplichting, is STER niet aansprakelijk voor noch verplicht tot vergoeding van directe of indirecte geleden materiële schade, van welke aard ook, door wie dan ook geleden indien het een product betreft welke wordt afgeleverd in een niet-verzegelde verpakkingseenheid.
 4. Afnemer vrijwaart STER voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding door inzake het geleverde, uit hoofde van welke oorzaak dan ook.
 5. Indien afnemer ingevolge toezending ven een monster van een door STER te vervaardigen/ leveren product bij STER een order heeft geplaatst, is STER niet aansprakelijk voor eventueel later door afnemer aan het geleverde product geconstateerd(e) gebrek(en).
 6. STER is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten, indien blijkt, dat afnemer, c.q. gebruiker:
 • Zich niet gehouden heeft aan de gebruiksvoorschriften;
 • Aan het product andere producten toevoegt, welke de beoogde werking van het product van STER teniet doet;
 • Aan het product andere producten of stoffen toevoegt, waardoor er een gevaarlijke samenstelling is ontstaan;
 • Voor het product van STER allergisch is, dan wel allergisch reageert;
 • Het product niet op de voorgeschreven wijze heeft opgeslagen/ bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoelt is;
 • Het product op enige wijze heeft ingenomen, c.q. in het lichaam heeft gekregen.
 1. STER is daarnaast niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke werking van het product indien, naar de ten tijde van het op de markt brengen van het product geldende stand der wetenschap en techniek, het onmogelijk was het ontstaan van het gebrek te ontdekken.
 2. Behoudens het bepaalde in lid 1, is STER niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits-, en/ of kleurkeuze van afnemer van de geleverde producten, in het bijzonder voor wat betreft de door STER vervaardigde producten in opdracht(en onder private label) van afnemer en staat er niet voor in dat de door afnemer gewenste producten de beoogde eigenschappen na langdurige opslag behouden. Daarnaast is STER niet aansprakelijk voor toelaatbare verschillen in maat en hoeveelheid.

Artikel 14: Doorverkoop

 1. De door STER geleverde producten mogen niet over-verpakt en in andere verpakkingseenheden dan de originele worden verkocht dan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van STER.
 2. STER is niet aansprakelijk voor de gevolgen, indien afnemer (onder zijn private label) in zijn hoedanigheid van wederverkoper een door STER vervaardigd product met een verkeerd advies aan de gebruiker verkoopt.
 3. AFNEMER is niet bevoegd door STER vervaardigde producten te exporteren, zonder dat STER daarvan in kennis is gesteld en goedkeuring daaromtrent heeft verleend.
 4. Opdrachten onder private label kunnen slechts door STER worden aanvaard indien de volledige productiegang van grondstof(fen) tot eindproduct door STER wordt beheerst.
 5. Doorverkoop van producten onder het private label is alleen voorbehouden aan de wettige eigenaar, die tevens opdrachtgever is.
 6. Bij verbreking van de relatie tussen STER en de opdrachtgever van het private label, gaan de rechten van het private label volledig op STER tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 15: Retourzendingen

 1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van STER zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden voor rekening van afnemer, STER is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van afnemer (onder derden) op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden.
 2. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard, ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichtingen.
 3. Retourzendingen waarvoor STER toestemming heeft verleend wordt enkel door haar geaccepteerd, indien deze plaatsvindt in originele en ongeschonden verpakking.
 4. Retourzending van producten onder private label voor afnemer vervaardigd wordt nimmer aanvaard.
 5. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door STER genomen maatregelen voortvloeiend, is een gespecificeerde opgave van STER voor afnemer bindend, behoudens tegenbewijs.
 6. Retourzendingen reizen voor rekening van afnemer, behalve in geval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van STER.
 7. Retourzendingen reizen immer voor risico van AFNEMER.

Artikel 16: Betaling

 1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij ten name van Ster Hygiëne B.V. op bankrekeningnummer NL68INGB0653606427
 2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder Schuldvergelijking afnemer is nimmer bevoegd betalingen op te schorten
 3. Indien het factuurbedrag niet binnen 30 dagen van afnemer is ontvangen, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd waarin afnemer in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
 4. Alle betalingen door of namens afnemer geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
 5. Indien afnemer met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is STER gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van STER om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van STER op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 10.3.

Artikel 17: Incassokosten

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de afnemer.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.
 3. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan de verhuurder deze werkelijk gemaakte kosten op de huurder verhalen.
 4. De verhuurder geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Debtt B.V., De Oude IJssel 3, 8253 PV DRONTEN, KvK 82929823.

Artikel 18: Overdraagbaarheid

 1. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/ of verplichtingen voortvloeiende uit de met STER gesloten overeenkomst over te dragen.
 2. Overdracht van rechten en/ of verplichtingen is alleen mogelijk nadat afnemer STER hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van STER heeft verkregen.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt tevens voor producten welke STER voor afnemer onder private label heeft vervaardigd.

Artikel 19: Toepassing recht en geschillen

 1. Op alle met STER gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend ter keuze van STER kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amersfoort, dan wel de plaats van vestiging van gedaagde.